Avís Legal

En compliment del que estableix la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, l'informem que el titular del domini www.firamediterrania.cat és FUNDACIÓ MEDITERRÀNIA, FIRA D’ESPECTACLES D’ARREL TRADICIONAL, amb domicili al CARRER DE L’ARQUITECTE OMS, num.5, bxs. “Casa Lluvià” - 08242 MANRESA (Barcelona). Inscrita en el Registre d’Entitats Jurídiques i en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el numero 2268 i amb el C.I.F. G64329378.

Privacitat i Protecció de Dades de Caràcter Personal:

D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal, FUNDACIÓ MEDITERRÀNIA, FIRA D’ESPECTACLES D’ARREL TRADICIONAL, l'informa de l'existència d'un fitxer de dades de caràcter personal al que s'incorporaran les dades de les persones o empreses que s’acrediten per assistir a la Fira, conjuntament amb les dades que han facilitat amb motiu d'altres contractes, relacions o comunicacions, així com les que procedeixin de registres públics o altres fonts legalment admeses, i les que se'n deriven del tractament automatitzat o no de totes aquestes dades.

El responsable d'aquest fitxer és FUNDACIÓ MEDITERRÀNIA, FIRA D’ESPECTACLES D’ARREL TRADICIONAL. - CARRER DE L’ARQUITECTE OMS, num.5, bxs. “Casa Lluvià” - 08242 MANRESA - Tel. 938753598 - Fax 938722685 - info@firamediterrania.cat

Fitxer declarat davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Les dades personals que s'han incorporat al fitxer estan protegides amb els medis i els sistemes tècnics necessaris per poder preservar la confidencialitat i evitar la pèrdua, alteració o accés no autoritzat, als nivells de seguretat que legalment es requereixin.

Clàusula per a formularis.

En cas que FUNDACIÓ MEDITERRÀNIA, FIRA D’ESPECTACLES D’ARREL TRADICIONAL disposi de formularis, la identificació de l’usuari és plena, ja que és el propi usuari el que, voluntàriment introdueix les seves dades en els nostres formularis. Aquesta información será utilitzada exclusivament per a les finalitats que s’informin en cada cas. Cadascun dels nostres formularis inclu una clàusula específica de privacitat per la qual l’usuari donarà voluntàriament el seu consentiment al tractament automatitzat de les dades facilitades.

L'interessat pot exercir els drets d'accedir a les seves dades personals, obtenir informació, rectificar i oposar-se a que aquestes es cedeixin en els termes establerts.

Per exercir aquests drets l'interessat es podrà dirigir per escrit a FUNDACIÓ MEDITERRÀNIA, FIRA D’ESPECTACLES D’ARREL TRADICIONAL, en el domicili abans esmentat, incloent còpia del seu DNI o document identificatiu equivalent.

Documents Continguts en aquesta Web

Els documents i gràfics annexos als mateixos que es trobin situats a la web de FUNDACIÓ MEDITERRÀNIA, FIRA D’ESPECTACLES D’ARREL TRADICIONAL, podran ser modificats en qualsevol moment, sense necessitat de comunicació prèvia per part d'aquesta. L'emissor no garanteix la idoneïtat del contingut d'aquests documents i gràfics annexos, de possibles perjudicis derivats de la captura, incorporacions de virus, pel que no respondrà quan es produeixi aquesta idoneïtat, ni de la utilització que d'aquests documents faci l'usuari receptor, el qual assumirà la totalitat del risc que pogués derivar de l'ús dels mateixos, sense que FUNDACIÓ MEDITERRÀNIA, FIRA D’ESPECTACLES D’ARREL TRADICIONAL, sigui responsable dels danys i perjudicis que poguessin derivar d'aquesta utilització.

Propietat intel·lectual i industrial

FUNDACIÓ MEDITERRÀNIA, FIRA D’ESPECTACLES D’ARREL TRADICIONAL per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de FUNDACIÓ MEDITERRÀNIA, FIRA D’ESPECTACLES D’ARREL TRADICIONAL o bé dels seus llicenciadors.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de FUNDACIÓ MEDITERRÀNIA, FIRA D’ESPECTACLES D’ARREL TRADICIONAL. L'USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de FUNDACIÓ MEDITERRÀNIA, FIRA D’ESPECTACLES D’ARREL TRADICIONAL. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'USUARI haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en les pàgines de FUNDACIÓ MEDITERRÀNIA, FIRA D’ESPECTACLES D’ARREL TRADICIONAL.

Els mitjans de comunicació podran fer-ne difusió fent constar sempre la procedència i l'autoria dels elements quan així ho explicitin. Queda expressament prohibida qualsevol altra utilització amb finalitats comercials, la seva distribució, així com la modificació, alteració, descompilació i qualsevol altra operació d'enginyeria inversa d'aquests elements.