Aquest web utilitza galetes (cookies) per millorar l'experiència de navegació. Si continues navegant, entendrem que acceptes la seva utilització. Accepto | Més informació

Bases de la convocatòria per al suport a esbarts en projectes de creació (Acció 3)

La present convocatòria és per a l’acció 3 d’acompanyament a la creació amb la qual es pretén acompanyar i estimular la creació dels esbarts a partir del llenguatge de la dansa d’arrel tradicional.

ACCIÓ 3. Bases específiques per al suport i acompanyament a esbarts en els seus projectes de creació

 1. Objecte

  L’objecte d’aquesta iniciativa és acompanyar i estimular la creació a partir del llenguatge de la dansa d’arrel tradicional en el món dels esbarts i les entitats de dansa d’arrel. Mitjançant la Fira Mediterrània de Manresa s’oferirà un acompanyament a esbarts per aquells projectes que tinguin com a objectiu la creació de noves propostes artístiques a partir del llenguatge de la dansa catalana d’arrel tradicional i que aportin innovació en aquest àmbit.
 2. Procediment

  2.1. Les entitats han de presentar a aquesta convocatòria la idea del projecte que vulguin desenvolupar i descriure les necessitats que tenen per fer-lo segons la documentació descrita en el punt 5.

  2.2. La comissió de valoració analitzarà els projectes presentats, farà una resolució de la convocatòria segons els criteris de valoració del punt 8 d’aquestes bases i proposarà als projectes seleccionats la figura d’una o diverses persones expertes, segons les característiques del projecte, per tal que acompanyin i assessorin l’entitat corresponent. Durant aquest procés la comissió de valoració pot establir contacte amb les entitats que han presentat projecte amb l’objectiu de concretar les necessitats de cadascuna i així poder acordar l’acompanyament més òptim possible.

  2.3. La comissió de valoració i cada entitat seleccionada acordaran un calendari per a l’acompanyament i la futura exhibició del projecte. La Fira Mediterrània i cada entitat seleccionada signaran un document d’acord que inclourà aquest calendari previst.

  2.4. L’acompanyament serà realitzat per persones expertes en la matèria que l’entitat i la comissió de valoració creguin necessària: idea, direcció, direcció escènica, dramatúrgia, coreografia, vestuari, il·luminació, música, espai sonor, etc.

  2.5. La Fira Mediterrània de Manresa, com a gestora d’aquesta iniciativa del Pla d’Impuls, assumirà el cost econòmic dels honoraris professionals de les persones que realitzaran aquest acompanyament i assessorament dels projectes seleccionats.

  2.6. La comissió de valoració realitzarà un seguiment i tutela del procés d’assessorament dels projectes, i es reserva el dret d’extinció de l’acompanyament en el cas d’incompliment per part de l’entitat beneficiària d’algunes de les condicions previstes en aquestes bases.

 3. Dotació

  Aquesta acció del Pla d’impuls de la dansa d’arrel té una dotació total de 30.000 euros. Aquesta quantitat té la consideració d’import total brut, atès que quedarà subjecte a les retencions que corresponguin d’acord amb la normativa tributària vigent.

  Aquest import correspon als honoraris de les persones que acompanyaran i assessoraran les entitats.

 4. Entitats beneficiàries

  Poden optar a rebre l’acompanyament previst en aquestes bases les associacions i fundacions dedicades a la dansa catalana d’arrel tradicional.

  Només es pot presentar una única sol·licitud per entitat.

 5. Documentació que cal presentar amb la sol·licitud

  Cal emplenar el formulari de la sol·licitud, clicant el següent enllaç i que conté:

  • Les dades de la personalitat jurídica de l’entitat (nom, raó social, NIF, adreça, telèfon, correu electrònic, pàgina web, persona de contacte, telèfon i correu electrònic).

  I en el mateix formulari, cal adjuntar els següents documents en format .doc i/o .pdf (Mida dels fitxers individuals: 10 MB com a màxim):

  • Descripció de la motivació que té l’entitat per dur a terme el projecte.
  • Descripció del projecte que es vol realitzar i que inclourà, com a mínim, la idea, els objectius i la finalitat del projecte.
  • Descripció de la trajectòria de l’entitat (any de creació, espectacles produïts, etc.).
  • Descripció de la tipologia o matèria de l’acompanyament que sol·licita l’entitat pel projecte artístic presentat.
  • Documentació addicional que les entitats aspirants creguin convenient incloure per facilitar la valoració del

  La comissió de valoració podrà requerir a les entitats sol·licitants informació complementària sobre les necessitats i peculiaritats del seu projecte, amb l’objectiu de determinar el tipus d’acompanyament més adequat.

 6. Termini de presentació de la documentació

  Els candidats podran presentar la seva documentació del 15 d'abril fins al 30 de juny de 2021.
 7. Selecció de projectes

  7.1 La selecció i valoració dels projectes anirà a càrrec d’una comissió de valoració creada expressament per a l’ocasió i que serà designada per les entitats que formen part de la Comissió de seguiment del Pla d’impuls a la dansa d’arrel.

  7.2 La comissió de valoració tindrà la composició següent:

  1. El director artístic de la Fira Mediterrània de Manresa que presideix i coordina les reunions.
  2. Tres persones expertes en la matèria objecte de la present convocatòria.
  3. Una persona tècnica de la Fira Mediterrània de Manresa, amb veu i sense vot, que n’exerceix la secretaria.
 8. Criteris de valoració

  La valoració dels projectes s'ha de fer d'acord amb els criteris següents:

  • La trajectòria i experiència acreditades pel sol·licitant en l’àmbit de la dansa catalana d’arrel tradicional (fins a 2 punts).
  • La motivació de l’entitat per dur a terme el projecte (fins a 2 punts).
  • L’interès del projecte Es valoraran els següents aspectes:
   • La qualitat del projecte (fins a 1,5 punts).
   • Les possibilitats d'incidència en l'increment de públics o la captació de nous públics en l'àmbit de la dansa catalana d’arrel tradicional (fins a 1,5 punts).
   • La reflexió o treball que l’entitat proposi al voltant de la dansa catalana d’arrel tradicional (fins a 1,5 punts).
   • La viabilitat tècnica del projecte (fins a 1,5 punts).

  Per optar a l’acompanyament, les sol·licituds han d'obtenir una puntuació mínima de 6 punts en el conjunt dels criteris. Això no obstant, en funció de les sol·licituds que es rebin i de la dotació màxima de la convocatòria, la comissió pot acordar que, per optar a l’acompanyament, sigui suficient obtenir un percentatge de puntuació inferior al que estableixen aquestes bases.

 9. Extinció del dret a l'acompanyament

  9.1 El dret a l’acompanyament s’extingirà en els supòsits següents:

  1. Si no s’executen els treballs en els terminis convinguts, o si els informes de seguiment facilitats per les persones responsables de l’acompanyament així ho recomanessin.
  2. Si l’entitat incompleix qualsevol de les obligacions

  9.2 L’extinció anticipada de l’acompanyament implicarà la seva cancel·lació.

 10. Termini d'execució del projecte

  L’acompanyament als projectes es realitzarà en el transcurs màxim d’un any a partir de la resolució. Excepcionalment aquest termini podrà ser superior, i únicament en el cas que la complexitat del projecte així ho requereixi i sigui a proposta de la comissió de valoració. En aquest cas la decisió haurà de ser validada per la Fira Mediterrània de Manresa i acceptada per l’entitat sol·licitant i la persona professional designada per fer l’acompanyament.
 11. Propietat i difusió del projecte

  11.1 Els projectes acompanyats restaran en propietat de l’autor i en podrà disposar lliurement per exposar-lo i representar-lo, sempre incloent el text “Amb el suport del Pla d’impuls a la dansa d’arrel” i els logotips del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i de Fira Mediterrània de Manresa a tot el material gràfic i de difusió que es realitzi.

  Tanmateix, l’autor accepta cedir els drets d’imatge a l’organització del Pla d’impuls de la dansa d’arrel, únicament per a elements promocionals i de difusió.

  11.2 Les entitats beneficiàries de l’acompanyament restaran obligades a assistir a la convocatòria de rodes de premsa o a qualsevol altre acte de comunicació pública en relació al suport rebut en el context del Pla d’Impuls a la Dansa d’Arrel; segons especifiquin els seus responsables i sempre que sigui possible i se’ls comuniqui amb la suficient antelació.

 12. Acceptació de les bases

  La participació en aquesta convocatòria comporta l’acceptació d’aquestes bases i de la resolució de la comissió de valoració, així com dels canvis que, com a conseqüència de factors aliens a l’organització, es puguin produir posteriorment.

Per a qualsevol dubte i/o aclariment pots contactar amb artistes@firamediterrania.cat

CONVOCATÒRIA TANCADA