Bases de la convocatòria per a l'acompanyament a projectes de foment a la participació ciutadana a ballar (Acció 6)

Bases de la convocatòria per a l'acompanyament a projectes de foment a la participació ciutadana a ballar (Acció 6)

La present convocatòria de l’acció 6 del Pla d’impuls a la dansa d’arrel vol estimular i donar suport a idees i projectes que fomentin la participació de la ciutadania a ballar dansa catalana d’arrel tradicional.

En la present convocatòria s’escolliran un màxim de quatre projectes i se’ls facilitarà suport econòmic i acompanyament per a desenvolupar-los.

ACCIÓ 6. Bases específiques per al suport i acompanyament a projectes que fomentin la participació de la ciutadania a ballar dansa catalana d’arrel tradicional

 1. Objecte

  L’objecte d’aquesta iniciativa és estimular i donar suport a idees i projectes que fomentin participació ciutadana a ballar dansa catalana d’arrel tradicional. Mitjançant aquesta convocatòria s’oferirà suport econòmic i acompanyament per a projectes que tinguin com a objectiu fomentar la participació de la ciutadania a ballar dansa d’arrel tradicional i que aportin innovació en aquest àmbit.

  Els projectes han de tenir com a resultat una activitat que fomenti la participació ciutadana a ballar dansa catalana d’arrel tradicional.

 1. Persones beneficiàries

  Poden optar a aquestes ajudes únicament les associacions i fundacions dedicades a la dansa catalana d’arrel tradicional.

  Cada sol·licitant només pot presentar una única petició i per un sol projecte.

 2. Requisits i condicions

  3.1. Els sol·licitants han de presentar una memòria justificativa i detallada del projecte a desenvolupar, descrivint els objectius, necessitats i requeriments que tenen per poder-lo implementar, segons la documentació descrita en el punt 5.

  3.2. Els projectes seran estudiats i valorats per una comissió tècnica designada per la Fira Mediterrània de Manresa, i formada per les persones que es detallen al punt 7 d’aquestes bases. La comissió de valoració analitzarà els projectes presentats d’acord amb els criteris de valoració que es detallen al punt 8 d’aquestes bases, i emetrà una resolució de la convocatòria. Durant aquest procés d’examen i valoració dels projectes, la comissió de valoració pot demanar a les entitats sol·licitants informació o documentació complementària i més detallada relativa als projectes presentats.

  3.3. A la resolució de la convocatòria es fixarà l’import econòmic d’ajut a cada projecte. La persona beneficiària haurà d’emetre la factura per l’import econòmic de l’ajut assignat abans de 31 de desembre de 2022.

  3.4. La comissió de valoració, d’acord amb cadascuna de les entitats titulars dels projectes finalment seleccionats, acordaran un calendari per al desenvolupament dels esmentats projectes. Posteriorment la Fira Mediterrània i cada entitat seleccionada signaran un document de compromís que inclourà aquest calendari previst, així com l’acceptació per part del peticionari de la resta de condicions establertes per les presents bases.

  3.5. La comissió de valoració realitzarà acompanyament, seguiment i tutela dels projectes, i es reserva el dret d’extinció de l’ajut i l’acompanyament en el cas d’incompliment per part de l’entitat beneficiària d’algunes de les condicions previstes en aquestes bases.
 3. Dotació i quantia dels ajuts

  4.1 Aquesta acció del Pla d’impuls de la dansa d’arrel té una dotació total de 20.000 euros. Aquesta quantitat té la consideració d’import total brut, i les ajudes concedides restaran subjectes a les retencions que corresponguin d’acord amb la normativa tributària vigent.

  4.2. Es concedirà suport als projectes millor valorats, amb un màxim de quatre projectes.

  4.3. L’import de l’ajut a cada projecte el fixarà la comissió de valoració en funció del pressupost estimat de cada projecte i la puntuació obtinguda.

  4.4. A més de l’ajut econòmic, els projectes seleccionats rebran un suport tècnic per part de la Comissió de valoració, consistent en l’acompanyament, el seguiment i la tutela dels projectes.

 4. Documentació que cal presentar amb la sol·licitud

  Cal emplenar el formulari de la sol·licitud, clicant el següent enllaç i que conté:

  • Les dades de la personalitat jurídica de l’entitat (nom, raó social, NIF, adreça, telèfon, correu electrònic, pàgina web, persona de contacte, telèfon i correu electrònic).

  I juntament amb el formulari, cal adjuntar els següents documents en format .doc i/o .pdf (Mida dels fitxers individuals: 10 MB com a màxim):

  • Descripció de la motivació que té l’entitat per dur a terme el projecte.
  • Descripció del projecte que es vol realitzar i que inclourà, com a mínim: idea, objectius, la descripció de l’activitat a realitzar, el calendari i l’impacte previst.
  • Pressupost estimat de despeses i ingressos del projecte, inclòs l’import de l’ajuda sol·licitada.
  • Descripció de la trajectòria de l’entitat detallant l’experiència en el foment de la participació ciutadana a ballar dansa d’arrel tradicional.
  • Documentació addicional que les entitats aspirants creguin convenient incloure per facilitar la valoració del projecte.
 5. Termini de presentació de la documentació

  Els candidats podran presentar la seva documentació del 15 de setembre fins al 30 d’octubre de 2022.

 6. Selecció de projectes

  7.1 La selecció i valoració dels projectes anirà a càrrec d’una comissió de valoració creada expressament per a l’ocasió i que serà designada per les entitats que formen part de la Comissió de seguiment del Pla d’impuls a la dansa d’arrel.

  7.2 La comissió de valoració tindrà la composició següent:

  1. El director artístic de Fira Mediterrània de Manresa que presideix i coordina les reunions.
  2. Dues persones expertes en la matèria objecte de la present convocatòria.
  3. Una persona tècnica de Fira Mediterrània de Manresa, amb veu i sense vot, que n’exerceix la secretaria.
 7. Criteris de valoració

  8.1. La valoració dels projectes s'ha de fer d'acord amb els criteris següents:

  • La trajectòria i experiència acreditades pel sol·licitant en l’àmbit de la dansa catalana d’arrel tradicional i especialment en projectes de participació ciutadana (fins a 1,5 punts).
  • La motivació de l’entitat per dur a terme el projecte (fins a 1,5 punts).
  • L’interès del projecte presentat (fins a 7 punts). Es valoraran els següents aspectes:
   • La qualitat del projecte (fins a 1,5 punts).
   • Les possibilitats d'incidència en l'increment de públics o la captació de nous públics en la dansa catalana d’arrel tradicional (fins a 1,5 punts).
   • La innovació que el projecte proposi al voltant de la participació ciutadana a ballar dansa catalana d’arrel tradicional (fins a 2,5 punts).
   • La viabilitat tècnica del projecte (fins a 1,5 punts).

  8.2. Per optar al present ajut, les sol·licituds han d'obtenir una puntuació mínima de 6 punts en el conjunt dels criteris. Això no obstant, en funció de les sol·licituds que es rebin i de la dotació màxima de la convocatòria, la comissió pot acordar que, per optar a l’ajut, sigui suficient obtenir un percentatge de puntuació inferior al que estableixen aquestes bases.

  8.3. La comissió de valoració pot declarar deserta la convocatòria o reduir el nombre de projectes seleccionats si aquests no superen els requisits de valoració.

 8. Extenció del dret de l'ajut

  9.1 El dret a l’ajut s’extingirà en els supòsits següents:

  1. Si no s’executen els treballs en els terminis convinguts, o si els informes de seguiment facilitats per les persones responsables de l’acompanyament així ho recomanessin.
  2. Si l’entitat incompleix qualsevol de les obligacions

  9.2 L’extinció anticipada de l’ajut implicarà la seva cancel·lació i el retorn de les quantitats percebudes a compte, si s’escau.

 9. Termini d'execució del projecte

  L’acompanyament als projectes es realitzarà en el transcurs màxim d’un any a partir de la resolució. Excepcionalment aquest termini podrà ser superior, i únicament en el cas que la complexitat del projecte així ho requereixi i sigui a proposta de la comissió de valoració. En aquest cas la decisió haurà de ser validada per Fira Mediterrània de Manresa i acceptada per l’entitat sol·licitant.

 10. Propietat i difusió del projecte

  11.1 Els projectes restaran en propietat de l’autor i en podrà disposar lliurement per exposar-lo i representar-lo, sempre incloent el text “Amb el suport del Pla d’impuls a la dansa d’arrel” i els logotips del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i de Fira Mediterrània de Manresa a tot el material gràfic i de difusió que es realitzi.

  Tanmateix, l’autor accepta cedir els drets d’imatge a l’organització del Pla d’impuls de la dansa d’arrel, únicament per a elements promocionals i de difusió.

  11.2 Les entitats beneficiàries de l’ajut restaran obligades a assistir a la convocatòria de rodes de premsa o a qualsevol altre acte de comunicació pública en relació al suport rebut en el context del Pla d’Impuls a la dansa d’arrel; segons especifiquin els seus responsables i sempre que sigui possible i se’ls comuniqui amb la suficient antelació.

 11. Acceptació de les bases

  La participació en aquesta convocatòria comporta l’acceptació d’aquestes bases i de la resolució de la comissió de valoració, així com dels canvis que, com a conseqüència de factors aliens a l’organització, es puguin produir posteriorment.

Per a qualsevol dubte i/o aclariment pots contactar amb artistes@firamediterrania.cat