Bases de la convocatòria per al suport a esbarts en projectes de creació (Acció 3)

Bases de la convocatòria per al suport a esbarts en projectes de creació (Acció 3)

La present convocatòria és per a l’acció 3 d’acompanyament a la creació amb la qual es pretén acompanyar i estimular la creació dels esbarts a partir del llenguatge de la dansa d’arrel tradicional.

ACCIÓ 3. Bases específiques per al suport i acompanyament a esbarts en els seus projectes de creació

 1. Objecte

  L’objecte d’aquesta iniciativa és acompanyar i estimular la creació a partir del llenguatge de la dansa d’arrel tradicional en el món dels esbarts i les entitats de dansa d’arrel. Mitjançant la Fira Mediterrània de Manresa s’oferirà un acompanyament a esbarts per aquells projectes que tinguin com a objectiu la creació de noves propostes artístiques a partir del llenguatge de la dansa catalana d’arrel tradicional i que aportin innovació en aquest àmbit.
 2. Procediment

  2.1. Des de la Fira Mediterrània de Manresa s'ofereixen dos tipus d'acompanyament:

  Modalitat A: Acompanyament a esbarts que vulguin incorporar professionals per assessorar-los en un dels àmbits del procés creatiu, és a dir, des de l’escenografia, vestuari, il·luminació, espai sonor, etc. Cada entitat ha d’especificar l’àmbit en què necessita assessorament.

  Els projectes d’aquesta modalitat s’han d’estrenar dins el segon semestre de 2023 o durant el 2024.  

  Modalitat B: Acompanyament a esbarts que vulguin incorporar professionals que intervinguin de forma directe en el procés creatiu, és a dir, des de la codirecció, direcció escènica, dramatúrgia, coreografia, etc.

  Els projectes d’aquesta modalitat s’han d’estrenar dins el segon semestre de 2024 o durant el 2025.

  2.2. Cada sol·licitant només pot presentar un projecte en aquesta convocatòria i ha de triar si es presenta per la modalitat A o la modalitat B, i descriure les necessitats que té per fer-ho segons la documentació descrita en el punt 5. 

  2.3. La comissió de valoració analitzarà els projectes presentats, farà una resolució de la convocatòria segons els criteris de valoració del punt 8 d’aquestes bases i proposarà als projectes seleccionats la figura d’una o diverses persones expertes, segons les característiques del projecte, per tal que acompanyin i assessorin l’entitat corresponent. Durant aquest procés la comissió de valoració pot establir contacte amb les entitats que han presentat projecte amb l’objectiu de concretar les necessitats de cadascuna i així poder acordar l’acompanyament més òptim possible.

  2.4. La comissió de valoració i cada entitat seleccionada acordaran un calendari per a l’acompanyament i la futura exhibició del projecte. La Fira Mediterrània i cada entitat seleccionada signaran un document d’acord que inclourà aquest calendari previst.

  2.5. La comissió de valoració realitzarà un seguiment i tutela dels processos de cada projecte, i es reserva el dret d’extinció de l'assessorament i de l’acompanyament en el cas d’incompliment per part de l’entitat beneficiària d’algunes de les condicions previstes en aquestes bases.

 3. Dotació

  3.1 Aquesta acció del Pla d’impuls de la dansa d’arrel té una dotació total de 40.000 euros. Aquesta quantitat té la consideració d’import total brut, i les ajudes concedides restaran subjectes a les retencions que corresponguin d’acord amb la normativa tributària vigent.

  3.2. Es concedirà suport als projectes millor valorats d’acord amb els criteris de valoració descrits en el punt 8 d’aquestes bases.

  3.3. L’import de l’ajut a cada projecte el fixarà la comissió de valoració en funció de cada projecte i la puntuació obtinguda.

  3.4. Els imports concedits van destinats a assumir el cost econòmic dels honoraris dels professionals. En el cas de la modalitat A, per a l’assessorament del professional, i en la modalitat B, per a l’acompanyament directe en el procés creatiu.

 4. Entitats beneficiàries

  Poden optar a rebre l’acompanyament previst en aquestes bases les associacions i fundacions dedicades a la dansa catalana d’arrel tradicional.

  Només es pot presentar una única sol·licitud per entitat.

 5. Documentació que cal presentar amb la sol·licitud

  Cal emplenar el formulari de la sol·licitud, clicant el següent enllaç i que conté:

  • Les dades de la personalitat jurídica de l’entitat (nom, raó social, NIF, adreça, telèfon, correu electrònic, pàgina web, persona de contacte, telèfon i correu electrònic).

  En el mateix formulari, cal adjuntar els següents documents en format .doc i/o .pdf (mida dels fitxers individuals: 10 MB com a màxim):

  • Descripció de la motivació que té l’entitat per dur a terme el projecte.
  • Descripció del projecte que es vol realitzar i que inclourà, com a mínim, la idea, els objectius i la finalitat del projecte, calendari i pressupost estimat de creació i producció. 
  • Descripció de la trajectòria de l’entitat (any de creació, espectacles produïts, etc.).
  • Descripció del tipus d’acompanyament que sol·licita l’entitat pel projecte artístic presentat.
  • Documentació addicional que les entitats aspirants creguin convenient incloure per facilitar la valoració del projecte.

  La comissió de valoració podrà requerir a les entitats sol·licitants informació complementària sobre les necessitats i peculiaritats del seu projecte, amb l’objectiu de determinar el tipus d’acompanyament més adequat.

 6. Termini de presentació de la documentació

  Els candidats podran presentar la seva documentació del 23 de març fins al 27 d'abril de 2023.
 7. Selecció de projectes

  7.1 La selecció i valoració dels projectes anirà a càrrec d’una comissió de valoració creada expressament per a l’ocasió i que serà designada per les entitats que formen part de la Comissió de seguiment del Pla d’impuls a la dansa d’arrel.

  7.2 La comissió de valoració tindrà la composició següent:

  1. El director artístic de la Fira Mediterrània de Manresa que presideix i coordina les reunions, i exerceix el vot de qualitat.
  2. Tres persones expertes en la matèria objecte de la present convocatòria.
  3. Una persona tècnica de la Fira Mediterrània de Manresa, amb veu i sense vot, que n’exerceix la secretaria.
 8. Criteris de valoració

  La valoració dels projectes s'ha de fer d'acord amb els següents criteris:

  • La trajectòria i experiència acreditades pel sol·licitant en l’àmbit de la dansa catalana d’arrel tradicional (fins a 1,5 punts).
  • La motivació de l’entitat per dur a terme el projecte (fins a 2 punts).
  • L’interès del projecte. Es valoraran els següents aspectes:
   • La qualitat del projecte (fins a 1,5 punts).
   • Les possibilitats d'incidència en l'increment de públics o la captació de nous públics en l'àmbit de la dansa catalana d’arrel tradicional (fins a 1,5 punts).
   • La reflexió o treball que l’entitat proposi al voltant de la dansa catalana d’arrel tradicional (fins a 2 punts).
   • La viabilitat del projecte tenint en compte les característiques tècniques, el pressupost i el calendari (fins a 1,5 punts).

  Per optar a l’acompanyament, les sol·licituds han d'obtenir una puntuació mínima de 6 punts en el conjunt dels criteris. Això no obstant, en funció de les sol·licituds que es rebin i de la dotació màxima de la convocatòria, la comissió pot acordar que, per optar a l’acompanyament, sigui suficient obtenir un percentatge de puntuació inferior al que estableixen aquestes bases.

 9. Extinció del dret a l'acompanyament

  9.1 El dret a l’acompanyament s’extingirà en els supòsits següents:

  1. Si no s’executen els treballs en els terminis convinguts, o si els informes de seguiment facilitats per les persones responsables de l’acompanyament així ho recomanessin.
  2. Si l’entitat incompleix qualsevol de les obligacions.

  9.2 L’extinció anticipada de l’acompanyament implicarà la seva cancel·lació.

 10. Termini d'execució del projecte

  L’acompanyament als projectes es realitzarà segions el calendari acordat descrit en el punt 2 d'aquestes bases. Excepcionalment aquest termini podrà ser superior, i únicament en el cas que la complexitat del projecte així ho requereixi i sigui a proposta de la comissió de valoració. En aquest cas la decisió haurà de ser validada per la Fira Mediterrània de Manresa i acceptada per l’entitat sol·licitant i la persona professional designada per fer l’acompanyament.
 11. Propietat i difusió del projecte

  11.1 Els projectes acompanyats restaran en propietat de l’autor i en podrà disposar lliurement per exposar-lo i representar-lo, sempre incloent el text “Amb el suport del Pla d’impuls a la dansa d’arrel” i els logotips del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i de Fira Mediterrània de Manresa a tot el material gràfic i de difusió que es realitzi.

  Tanmateix, l’autor accepta cedir els drets d’imatge a l’organització del Pla d’impuls de la dansa d’arrel, únicament per a elements promocionals i de difusió.

  11.2 Les entitats beneficiàries de l’acompanyament restaran obligades a assistir a la convocatòria de rodes de premsa o a qualsevol altre acte de comunicació pública en relació al suport rebut en el context del Pla d’Impuls a la Dansa d’Arrel; segons especifiquin els seus responsables i sempre que sigui possible i se’ls comuniqui amb la suficient antelació.

 12. Acceptació de les bases

  La participació en aquesta convocatòria comporta l’acceptació d’aquestes bases i de la resolució de la comissió de valoració, així com dels canvis que, com a conseqüència de factors aliens a l’organització, es puguin produir posteriorment.

Per a qualsevol dubte i/o aclariment podeu contactar amb plaimpulsdansaarrel@gmail.com